การดำเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงานโครงการฯ)

การดำเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงานโครงการฯ)
1. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ
1. การจัดทำคู่มือการสอน สื่อการอสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนภาษาไทย ประเภทต่างๆ ได้แก่
         1.1 สื่อประเภทหนังสือหรือคู่มือการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนไทย
         1.2 สื่อการค้นคำศัพท์

2.การจัดทำสื่อการสอนประเภทมัลติมีเดีย
         2.1 การบันทึกเสียงประสบการณ์นักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
         2.2 การจัดทำสื่อวีดิทัศน์บันทึกบทบรรยายของวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์การทำตำรา คู่มือ และการทำข้อสอบภาษาไทย

3.การจัดทำสื่อออนไลน์
         3.1 สื่อการเรียนการสอนข้อ 1 และข้อ 2 จัดทำในรูปแบบ CD
         3.2 สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้สามารถ Download ได้

4. การเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนให้กับผู้รับบริการทางไปรษณีย์และการ Download ข้อมูลจาก Website ที่โครงการได้จัดทำขึ้น

2. แผนการดำเนินงาน (ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมดำเนินงาน)

ระยะเวลาการดำเนินการ
          เริ่ม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 63

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการฯ
          ด้านเศรษฐกิจ : ภายหลังโครงการสิ้นสุดลงครูภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่บริการได้รับความรู้ ขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และวิธีการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนภาษาไทยได้และมีการเผยแพร่วิธีการที่ได้รับจากการใช้คู่มือและสื่อการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถรู้วิเคราะห์ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาภาษาไทยในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ช่วงชั้น
          ด้านสังคม : ในด้านการเป็นประโยชน์ต่อครูในพื้นที่บริการได้แก่ครูในพื้นที่บริการได้ได้คู่มือและสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง สามารถสร้างเครือข่ายครูภาษาไทยในพื้นที่บริการ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากคู่มือและสื่อการเรียนการสอนปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย แก้ไขจุดบกพร่องของผู้เรียนด้านภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีในแบบเรียนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ด้านสิ่งแวดล้อม : –
          ด้านอื่นๆ :
          ด้านเศรษฐกิจ : ภายหลังโครงการสิ้นสุดลงครูภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่บริการได้คู่มือที่สามารถใช้ได้จริงและสามารถสืบค้น ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากคู่มือและสื่อออนไลน์อย่างสัมฤทธิ์ ขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และวิธีการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนภาษาไทยจากสื่อได้ และมีการเผยแพร่วิธีการที่ได้รับจากคู่มือ สื่อ และสื่อออนไลน์สู่ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถทราบชัด รู้ และวิเคราะห์ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายถอดคำประพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาภาษาไทยในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหลักภาษาและวรรณคดีวิจักษ์