ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา
               สามารถนำไปใช้ในรายวิชาภาษาไทย วรรณคดีไทย และภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

การใช้ประโยชน์กับชุมชนหรือสังคม
               ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับแบบเรียนภาษาไทยในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สนับสนุนการอ่านออกเขียนได้และวิเคราะห์ตัวบทในแบบเรียนภาษาไทย

การประเมินผลโครงการ
               ประเมินผลการดำเนินโครงการโดยนับจำนวนผู้ร่วมโครงการพัฒนาคู่มือและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยในแบบเรียนภาษาไทย 4 ช่วงชั้น และใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เสนอเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจรวมถึงแบบรวบรวมข้อมูลและประเมินผลที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำขึ้นเองเพื่อประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

การรายงานผลการดำเนินงาน
               – รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
               – ส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
               – ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ