วัตถุประสงค์

         1 เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับคู่มือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนงานบริการทางวิชาการกับสร้างเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างมีคุณภาพ
         2. เพื่อสร้างคู่มือและสื่อการเรียนการสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนภาษาไทยที่ใช้ได้จริง
         3. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านภาษาบาลีและสันสกฤตในแบบเรียนไทย คู่มือ และสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์คู่มือและสื่อการเรียนรู้การสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
             ครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 100 คน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จำนวน 30 คน
จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์คู่มือและเข้าถึงสื่อการเรียนรู้การสอนภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
             130 คน วัดจาก 1.การส่งมอบหนังสือคู่มือ และ 2. ปริมาณการเข้าชมเว็บเพจ