กฏจฺฉุมตฺต ๒ ว. อันมีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณ อิต. แจกเหมือน กญฺา เช่น ทุ.เอก. กฏจฺฉุมตฺตํ (ภิกฺขํ) ซึ่งภิกษา อันมีทัพพีหนึ่งเป็นประมาณ