กุสลกมฺมปติฏฺากรเณน น.,นปุ. ด้วยการกระทำซึ่งที่พึ่งคือกุศลกรรม เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มี