กุสลกมฺม น.,นปุ. กรรมอันเป็นกุศล แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. กุสลกมฺเม ในกรรมอันเป็นกุศล เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า กุสลํ กมฺมํ = กุสลกมฺมํ