กุสีตมาณวโก น.,ปุ. อ. มาณพผู้จมลงสู่อาการอันบัณฑิตเกลียดแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า กุสีโต มาณวโก =