ก. หวังอยู่, เมื่อหวัง ศัพท์เดิมเป็น อากงฺขนฺต อ การันต์ ในปุงลิงค์ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง นฺต กับ สิ เป็น อํ สำเร็จรูปเป็น อากงฺขํ, ภิกฺขุ อ. ภิกษุ อากงฺขํ เมื่อหวัง แจกเหมือน ภวนฺต