ขม ว. ผู้อดทน ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. ขโม (เถโร) อ. พระเถระ ผู้อดทน มาจาก ขม ธาตุ ในความอดทน + อ ปัจจัย ได้รูปเป็น ขม แปลว่า