ขันธ์ เป็นปัญจมีตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตัปปุริสสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตัป.วิ. ขนฺธานํ ปริหรณํ = ขนฺธปริหรณํ ปัญจ.