ขาทนียาทิทานโอปมฺเมน น.,นปุ. ด้วยความเป็นแห่งอุปมาด้วยการให้ซึ่งวัตถุมีวัตถุอันบุคคลพึงเคี้ยวเป็นต้น เป็นตติยตัปปุริสสมาส มีฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส และฉัฏฐี