ขาทิ ก. (เช่น ยกฺขินี อ. ยักษิณี) เคี้ยวกินแล้ว ขาท ธาตุ ในความเคี้ยวกิน + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น