ขิปาเปสุํ ก. (เช่น ติตฺถิยา อ. เดียรถีย์ ท.) ยัง…ให้โยนไปแล้ว ขิป ธาตุ ในความโยนไป + ณาเป ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + อุํ อัชชัตตนีวิภัตติ ลบ ณ เหลือ