ขุํเสนฺต ก. ขู่อยู่ ขุสิ ธาตุ ในความด่า + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺต ปัจจัย ลงนิคคหิตอาคมที่