คงฺคาตีร น.,นปุ. ฝั่งแห่งแม่นํ้าชื่อว่าคงคา แจกเหมือน กุล เช่น ส.เอก. คงฺคาตีเร ที่ฝั่งแห่ง