คจฺฉลตาทีนิ ว.,นปุ. (รุกฺขชาตานิ) อ. รุกขชาต ท. มีกอไม้และเถาวัลย์เป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีอสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อ.ทวัน.วิ. คจฺโฉ จ ลตา จ = คจฺฉลตา ฉ.ตุล.วิ. คจฺฉลตา อาทโย เยสํ ตานิ คจฺฉลตาทีนิ (รุกฺขชาตานิ)