คชุตฺตม น.,ปุ. ช้างสูงสุด แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. คชุตฺตโม อ. ช้างสูงสุด เป็นวิเสสนุตตรบท