คณฺหนฺติ ก. (เช่น ชนา อ. ชน ท.) ย่อมถือเอา, ย่อมรับเอา คห ธาตุ ในความถือเอา + ณฺหา ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ห ที่สุดแห่ง คห ธาตุ ลบ อา ที่ ณฺหา สำเร็จรูปเป็น