คต ๒ น.,นปุ. การเดิน, การไป แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. คตํ อ. อันเดิน ต.เอก. คเตน ด้วยการไป มาจาก คม ธาตุ ในความไป + ต ปัจจัย