คำว่า ปริจฺเฉท ในคำว่า อายุปริจฺเฉโท มาจาก ปริ บทหน้า + ฉิท ธาตุ ในความตัด ด้วยอำนาจ ปริ อุปสัคอยู่หน้า แปลว่า กำหนด + อ ปัจจัย