จักถือเอา คห ธาตุ ในความถือเอา + ณฺหา ปัจจัยในกัตตุวาจก + สฺสามิ ภวิสสันติวิภัตติ ลบ ห ที่สุดแห่ง คห ธาตุ ลบ อา ที่ ณฺหา ลง อิ