ชื่อว่าผู้มีรากเหง้าแห่งกุศลอันหนาขึ้นแล้ว ถ้าแปลว่า ผู้มีกุศลมูลอันหนาขึ้นแล้ว เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อุสฺสนฺนํ