+ ณาเป ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + ถ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาเป สำเร็จรูปเป็น อาหราเปถ