ตัปปุริสสมาส มีทุติยาตัปปุริสสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ทุ.ตัป.วิ. คงฺคํ โอโรหโณ = คงฺโคโรหโณ (กาโล) วิ.บุพ.กัม.วิ. คงฺโคโรหโณ กาโล = คงฺโคโรหณกาโล ส.ตัป.วิ. คงฺโคโรหณกาเล สมาคโม = คงฺโคโรหณสมาคโม [บทสมาสลบ กาล ในท่ามกลาง]