ทวันทวสมาส ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส และวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ทวัน.วิ. ขนฺโธ จ ธาตุ จ อายตนญฺจ = ขนฺธธาตุอายตนํ ฉ.ตุล.วิ. ขนฺธธาตุอายตนํ อาทิ ยสฺส โส ขนฺธธาตุอายตนาทิ (ธมฺโม) วิ.บุพ.กัม.วิ. ขนฺธธาตุ