(ทาสี) อ. นางทาสี ผู้ทิ้งซึ่งหยากเยื่อ มาจาก กจวร บทหน้า + ฉฑฺฑ ธาตุ ในความทิ้ง + ณฺวุ ปัจจัย ซ้อน จฺ หน้าธาตุ แปลง ณฺวุ เป็น อก ลง อิ อาคม และ อา เครื่องหมายอิต. ได้รูปเป็น กจวรจฺฉฑฺฑิกา แปลว่า ผู้ทิ้งซึ่งหยากเยื่อ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า กจวรํ ฉฑฺเฑตีติ