(ปาลโก) ลุทฺทโก = สุนขลุทฺทโก วิ.บุพ.กัม.วิ. โกโก สุนขลุทฺทโก = โกกสุนขลุทฺทโก ฉ.ตัป.วิ. โกกสุนขลุทฺทกสฺส วตฺถุ = โกกสุนขลุทฺทกวตฺถุ