ปิวนสมตฺถา (มยํ) อ เรา ท. ผู้สามารถในการเคี้ยวและการดื่ม [ธ. ๕: มหาธนเสฏฺิ- หน้า ๑๑๗] เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีสมาหารทวันทวนสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ทวัน.วิ.