ปุริส เช่น ป.เอก. คหปติปุตฺโต อ. บุตรของคฤหบดี เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า คหปติสฺส ปุตฺโต = คหปติปุตฺโต