ป.เอก. เขตฺตคฺคํ (ทานํ) อ. ทาน อันเลิศในนา เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า เขตฺเต อคฺคํ = เขตฺตคฺคํ (ทานํ)