ผู้ฉลาด, ผู้รู้ซึ่งคำอันเขากล่าว เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ วิ.ว่า กุํ (วจนํ) วิทตีติ โกวิโท ผู้ใด ย่อมรู้