ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยนิกายเป็นที่มาและมรรคและผลเป็นที่บรรลุ เป็นตติยาตัปปุริสสมาส มีอสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อ.ทวัน.วิ. อาคโม จ อธิคโม จ