ผู้มีความอยากเป็นเครื่องประทุษร้าย แจกเหมือน กญฺา คำว่า โทสา ในคำว่า อิจฺฉาโทสา มาจาก ทุส ธาตุ ในความประทุษร้าย + ณ ปัจจัย ด้วยอำนาจ ณ ปัจจัย พฤทธิ อุ ต้นธาตุเป็น โอ ลบ ณ ลง อา เครื่องหมายอิตถีลิงค์ ได้รูปเป็น โทสา