ภาษิตแล้ว ซึ่งพระคาถา ท. เหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้ ดังนี้แล ฯ [ธ.๕: รูปนนฺทตฺเถรีวตฺถุ หน้า ๑๐๖]