มหาสาลพฺราหฺมณมหาสาลกุลานํ แห่งตระกูลของกษัตริย์ผู้มหาศาลและพราหมณ์ผู้มหาศาล ท. เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส และอสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ วิ.นุต.กัม.วิ. ขตฺติโย มหาสาโล = ขตฺติยมหาสาโล วิ.นุต.กัม.วิ. พฺราหฺมโณ