มีมนุษย์เกลื่อนกล่นแล้ว เป็นสัตตมีตุลยาธิ-กรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อากิณฺณา มนุสฺสา ยสฺสํ สา อากิณฺณมนุสฺสา (เวสาลี)