มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ฉ.ตุล.วิ. ขนฺโธ อาทิ ยสฺส โส ขนฺธาทิ (โลโก) วิ.บุพ.กัม.วิ. ขนฺธาทิ โลโก = ขนฺธาทิโลโก