ร้อยรัด ท. คำว่า คนฺถ มาจาก คนฺถ ธาตุ ในความร้อยรัด + อ ปัจจัย ได้รูปเป็น คนฺถ แปลว่า เป็นเครื่องร้อยรัด เป็นกัตตุรูป อธิกรณสาธนะ วิ.ว่า คนฺถติ เอเตนาติ คนฺโถ (กิเลโส) ธรรมชาติ