ลาภสกฺการํ ซึ่งลาภและสักการะอันเกิดขึ้นแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มีสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ส.ทวัน.วิ. ลาโภ จ สกฺกาโร จ = ลาภสกฺการํ