วิเสสโนภยบท กัมมธารยสมาส นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ต.เอก. อิตริตเรน (วตฺถุนา) วิ.ว่า อิตรญฺจ อิตรญฺจ = อิตริตรํ (วตฺถุ) วัตถุ นอกนี้ด้วย นอกนี้ด้วย ชื่อว่าทั้งนอกนี้ทั้งนอกนี้