หน้า ๖๖] อิส ธาตุ ในความปรารถนา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + เอ วัตตมานาวิภัตติ อุตตมบุรุษ เอกวจนะ ฝ่ายอัตตโนบท ใช้แทน มิ วิภัตติ แปลง ส ที่สุดธาตุ เป็น จฺฉ สำเร็จรูปเป็น อิจฺเฉ