อธิกรณสาธนะ เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ยุ.กัต.อธิ.วิ. คจฺฉติ เอตฺถาติ คมนํ (านํ)