อธิกรณสาธนะ เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ ยุ.กัต.อธิ.วิ. คจฺฉติ เอตฺถาติ คมโน (มคฺโค) วิ.บุพ.กัม.วิ. คมโน มคฺโค =