อาคจฺฉิสฺสสิ ก. (ตฺวํ อ. ท่าน) จักมา อา บทหน้า + คม ธาตุ ในความไป มี อา อยู่หน้า แปลว่า มา + อ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + สฺสสิ ภวิสสันติวิภัตติ แปลง คม