อาคตสรณ น.,นปุ. สรณะอันมาแล้ว แจกเหมือน กุล เช่น ทุ.เอก. อาคตสรณํ ซึ่งสรณะอันมาแล้ว เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า อาคตํ สรณํ = อาคตสรณํ