อาทิตฺต ก. อัน…ติดทั่วแล้ว อา บทหน้า + ทิปฺ ธาตุ ในความติด + ต ปัจจัย แปลง ป ที่สุดธาตุ เป็น ตฺ ได้รูปเป็น อาทิตฺต ดู อกต