อาปชฺชิตุํ น. อ. อันถึงทั่ว, เพื่ออันถึงทั่ว อา + ปท ธาตุ ในความถึง + ย ปัจจัย ในกัตตุวาจก + ตุํ ปัจจัย แปลง ท ที่สุดธาตุ กับ ย เป็น ชฺช ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น อาปชฺชิตํุ ดู อกฺโกสิตุํ