อารกฺขณตฺถ น.,ปุ. ประโยชน์แก่การอารักขา เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส แจกเหมือน ปุริส เช่น จ.เอก. อารกฺขณตฺถาย เพื่อประโยชน์แก่การ