อารพฺภ ก. ปรารภแล้ว, ปรารภ อา บทหน้า + รภ ธาตุ ในความเริ่ม, ความปรารภ + ตูนาทิปัจจัย แปลงตูนาทิปัจจัย เป็น ย แปลง ย กับ ภ ที่สุดธาตุ