อารา นิ. ไกล เป็นนิบาตมีเนื้อความต่างๆ เช่น โส (ปุคฺคโล) … อารา ทูรโต ว โหติ = อ. บุคคลนั้น ย่อมมี ไกล คือว่า แต่ที่ไกลเทียว [ธ. ๗: อุชฺฌานสญฺตฺเถรวตฺถุ หน้า ๓๘]